1‑års jubi­leum ?

Med pompa & ståt vill vi fira vårt första år med lan­se­ring av vår nya hemsida!

Att upp­leva och utveck­las till­sam­mans ska­par för­tro­ende. För­tro­ende ger trygg­het. Trygg­het ska­par lång­va­riga rela­tio­ner och mät­bara resultat!

Hos oss kan ni både upp­leva och utveck­las och skapa unika min­nen till­sam­mans! Vårt första år har för­gyllts av otro­ligt många fan­tas­tiska män­ni­skor som alla har bidra­git med något!

Tack för att just du har varit hos oss! ? Nu väl­jer vi att göra en liten ansikts­lyft­ning där vi delar upp vårt erbju­dande i två tyd­liga ben.

FlyBy Linda

Upp­leva

Få dina kun­der och anställda att känna sig utvalda & unika. Att kom­bi­nera ditt möte eller event med en upp­le­velse byg­ger star­kare rela­tio­ner mel­lan er och som ytter­li­gare bonus ska­par det glädje, för­tro­ende och moti­va­tion att bygga vidare på.

Utveck­ling

För att spetsa din per­son­liga utveck­ling inom ledar­skap, kom­mu­ni­ka­tion och sam­ar­bete tar vi inspi­ra­tion av flyg­li­vet. Kliv in i simu­la­torn och lär känna varand­ras styr­kor och för­bätt­rings­om­rå­den. Få insik­ter om hur för­må­gan att leda, kom­mu­ni­cera och sam­ar­beta påver­kar hel­he­ten och resultatet.

Så surfa runt lite — kolla in — känn efter — gilla — kommentera…och sist men inte minst…
Följ vår nyska­pade blogg — här kom­mer vi dela med oss av glädje & kunskap.

Att ha skoj, upp­leva och utveck­las till­sam­mans ska­par gemen­skap och trygg­het som är nöd­vän­digt för att ha en fun­ge­rande rela­tion, både pri­vat och på job­bet. Män­ni­skor i sam­ar­be­tande team kän­ner sig del­ak­tiga och upp­skat­tade. Tilli­ten ökar, vil­ket ökar öppen­he­ten för åsikts­ut­byte och enga­ge­manget i fat­tade beslut stärks.

Ha roligt till­sam­mans — det ska­par väl­må­ende & resultat!

Väl mött & på åter­hö­rande & ta hand om er!
hälsar
FlyByLinda 😉

Med pompa & ståt vill vi fira vårt första år med lan­se­ring av vår nya hemsida!

Att upp­leva och utveck­las till­sam­mans ska­par för­tro­ende. För­tro­ende ger trygg­het. Trygg­het ska­par lång­va­riga rela­tio­ner och mät­bara resultat!

Hos oss kan ni både upp­leva och utveck­las och skapa unika min­nen till­sam­mans! Vårt första år har för­gyllts av otro­ligt många fan­tas­tiska män­ni­skor som alla har bidra­git med något!

Tack för att just du har varit hos oss! ? Nu väl­jer vi att göra en liten ansikts­lyft­ning där vi delar upp vårt erbju­dande i två tyd­liga ben.

FlyBy Linda

Upp­leva

Få dina kun­der och anställda att känna sig utvalda & unika. Att kom­bi­nera ditt möte eller event med en upp­le­velse byg­ger star­kare rela­tio­ner mel­lan er och som ytter­li­gare bonus ska­par det glädje, för­tro­ende och moti­va­tion att bygga vidare på.

Utveck­ling

För att spetsa din per­son­liga utveck­ling inom ledar­skap, kom­mu­ni­ka­tion och sam­ar­bete tar vi inspi­ra­tion av flyg­li­vet. Kliv in i simu­la­torn och lär känna varand­ras styr­kor och för­bätt­rings­om­rå­den. Få insik­ter om hur för­må­gan att leda, kom­mu­ni­cera och sam­ar­beta påver­kar hel­he­ten och resultatet.

Så surfa runt lite — kolla in — känn efter — gilla — kommentera…och sist men inte minst…
Följ vår nyska­pade blogg — här kom­mer vi dela med oss av glädje & kunskap.

Att ha skoj, upp­leva och utveck­las till­sam­mans ska­par gemen­skap och trygg­het som är nöd­vän­digt för att ha en fun­ge­rande rela­tion, både pri­vat och på job­bet. Män­ni­skor i sam­ar­be­tande team kän­ner sig del­ak­tiga och upp­skat­tade. Tilli­ten ökar, vil­ket ökar öppen­he­ten för åsikts­ut­byte och enga­ge­manget i fat­tade beslut stärks.

Ha roligt till­sam­mans — det ska­par väl­må­ende & resultat!

Väl mött & på åter­hö­rande & ta hand om er!
hälsar
FlyByLinda 😉

Senaste inläggen

25 juni, 2019
Foto: TT/Johan Nilsson

Är det far­ligt att flyga in i åska?

Åska Åska upp­står nor­malt i en moln­typ som kal­las Cb eller Cumu­lo­nim­bus, en moln­typ som är det mest spek­ta­ku­lära av alla moln­ty­per. Moln­ty­pen bil­das när de så kal­lade ”vac­ker-väder-mol­nen” Cumu­lus, växer uppåt. Det vi då ofta oroar oss för är blixt­ned­sla­gen som bil­das i Cb-mol­nen genom att en elekt­risk urladd­ning sker mel­lan mol­nets under­sida och mar­ken. På jord­klo­tet pågår det cirka 2 000 åskvä­der hela tiden och hund­ra­tals blixt­ned­slag sker varje sekund.  I ett Cb upp­står ofta neder­börd av en kraf­tig skur­ka­rak­tär. Dvs en plöts­lig bör­jan och ett plöts­ligt slut och en neder­börd som är myc­ket häf­ti­gare än van­lig neder­börd. […]
29 maj, 2019

Tur­bu­lens

Vi är på väg in i ett tur­bu­lent område! När flyg­pla­net ska­kar, fas­ten-seat-belt-skyl­tarna tänds och flyg­kap­te­nen ber alla pas­sa­ge­rare att sätta sig på sina plat­ser och spänna fast sina säker­hets­bäl­ten. Han säger ”vi är på väg in i ett tur­bu­lent område”.  Vad menas och vad är egent­li­gen turbulens? Det som upp­levs och benämns som tur­bu­lens kan delas in i två kate­go­rier, skak­ningar som känns som vib­ra­tio­ner och ver­ti­kala häv­ningar och sjunkningar. Tur­bu­lens kan kal­las ”en oord­nad luft­rö­relse” eller ”luft­gro­par” som vi ibland kal­lar det fast några sådana egent­li­gen inte finns. Skak­ningar som känns som om man åker på ett tvätt­bräde, […]
13 maj, 2019
Samarbete kommunikation

Sam­ar­bete och kommunikation

Sam­ar­bete och kommunikation När ett sam­ar­bete ska fun­gera effek­tivt kan sät­tet man kom­mu­ni­ce­rar på med andra per­so­ner vara en väl­digt avgö­rande fak­tor. För att klart och tyd­ligt för­medla och ta emot infor­ma­tion och sam­ti­digt mini­mera miss­för­stånd i ett sam­ar­bete finns det några rikt­lin­jer man kan för­söka för­hålla sig till. Effek­tivt sam­ar­bete mins­kar betyd­ligt ris­kerna för fel som hade kun­nat undvikas. Inom fly­get sker all kom­mu­ni­ka­tion på ett sätt som gör att miss­tag med all­var­liga kon­se­kven­ser som följd kan und­vi­kas så långt det är möj­ligt.  De rikt­lin­jer man för­hål­ler sig inom fly­get är: Att man är tyd­lig t.ex. genom att man använ­der […]