fbpx

Blogg

14 december, 2017

Över­raska med en upp­le­velse i jul­klapp ?

Pre­sent­kort på upp­le­vel­ser hos FlyBy Events! Ge bort en känsla över det van­liga till dina nära & kära Köp pre­sent­kort på en bestämd upp­le­velse eller på ett val­fritt belopp och låt mot­ta­ga­ren själv bestämma hur det ska använ­das. Pre­sent­kor­tet kan leve­re­ras via e‑mail eller skic­kas hem till dig. Kon­takta oss på linda@flybyevents.se för mer infor­ma­tion och beställ­ning. Lär mer om våra upp­le­vel­ser nedan. Pri­serna gäl­ler pri­vat­per­so­ner. För före­tag — kon­takta oss för offert.   Spaka själv — flyg­plan Till­sam­mans med en erfa­ren, kom­mer­si­ell pilot får ni prova på pilot­li­vet på några tusen fots höjd och hur det känns att flyga […]
2 maj, 2017

Behö­ver vi vägas?

Hur många per­so­ner kan vi vara i era flyg­plan under en flyg­ning? Behö­ver vi vägas? I våra flygupp­le­vel­ser använ­der vi oss av enmo­to­riga flyg­plan med plats för 4 styc­ken per­so­ner. Det är pilo­ten + 3 pas­sa­ge­rare.   Men för att kunna vara 4 per­so­ner ombord behövs det en medel­vikt på max 75 kg per per­son. Det beror på flyg­pla­nens vikt­be­räk­ningar. Men… Behö­ver vi fråga efter allas vikt då? Det är en van­lig fråga från de före­tag som har flu­git med oss… Det kan kän­nas lite job­bigt att fråga alla om deras vikt… Nä, det behö­ver ni inte. När vi räk­nar […]
26 april, 2017
Samarbete kommunikation

Spaka själv?

Får vi spaka själv när vi fly­ger med FlyBy Events? Jaja­men, det får ni!   Eftersom alla våra pilo­ter är utbil­dade och erfarna flyglä­rare så går det all­de­les utmärkt. Den som sit­ter fram får flyga själv, alltså spaka själv hur myc­ket hen vill. Star­tar och lan­dar gör dock pilo­ten 😉 Det är t.o.m. så att om du sedan bestäm­mer dig för att ta flyg­cer­ti­fi­kat får du till­godo räkna dig denna flyg­ning. Läs mer här om våra upp­le­velse ”Pilot för en dag” // Fly­By­Linda
28 mars, 2017

Bota din flyg­rädsla

Att känna flygg­lädje! Är du en av de 80 % som tyc­ker det är obe­hag­ligt att flyga? För att bli av med din flyg­rädsla måste du visa dig själv att flyg­ning inte är ett hot! Kog­ni­tiv Bete­en­de­te­rapi, KBT Den effek­ti­vaste behand­lings­me­to­den vid flyg­rädsla eller flyg­fobi är Kog­ni­tiv Bete­en­de­te­rapi, KBT. 
90 % av de som har behand­lats med hjälp av KBT kla­rar av att flyga utan obe­hag igen. Expo­nera dig för flyg­ning Det är också en vik­tigt del i behand­lingen att expo­nera sig för det som gör dig rädd. Genom att få kun­skap om flyg­ning och säker­he­ten run­tom­kring hjäl­per det dig […]
16 mars, 2017
Teamutveckling

Exe­ku­tiv ledar­ut­veck­ling!

Boosta ditt ledar­skap på ett unikt sätt! För att klara dagens utma­ningar krävs det att vi stän­digt trä­nar vårt chef- och ledar­skap. Tack vare ett sam­ar­bete mel­lan Hove­man Ledar­ut­veck­ling (LMI) och FlyBy Events kan vi nu erbjuda ett nytt och unikt kon­cept för din ledar­ut­veck­ling.     Vi lär av fly­get Hur väl fun­ge­rar du i kris­si­tu­a­tio­ner när beslut behö­ver tas på stå­ende fot? Hur går sam­ar­be­tet när stress­fak­torn är hög? Lär känna dina styr­kor och för­bätt­rings­om­rå­den. Få insik­ter om, hur för­må­gan att sam­verka, påver­kar hel­he­ten och resul­ta­tet. Utmana dig själv! Väx som ledare! Få en kick till att han­tera […]