Att känna flygglädje!

Är du en av de 80 % som tyc­ker det är obe­hag­ligt att flyga?
För att bli av med din flyg­rädsla måste du visa dig själv att flyg­ning inte är ett hot!

Kog­ni­tiv Bete­en­de­te­rapi, KBT

Den effek­ti­vaste behand­lings­me­to­den vid flyg­rädsla eller flyg­fobi är Kog­ni­tiv Bete­en­de­te­rapi, KBT. 
90 % av de som har behand­lats med hjälp av KBT kla­rar av att flyga utan obe­hag igen.

Expo­nera dig för flygning

Det är också en vik­tigt del i behand­lingen att expo­nera sig för det som gör dig rädd. Genom att få kun­skap om flyg­ning och säker­he­ten run­tom­kring hjäl­per det dig att för­stå din rädsla och lära dig han­tera den.

Unik möj­lig­het

Ett sam­ar­bete mel­lan FlyBy Events, Famil­je­te­ra­peu­terna Syd och erfarna pilo­ter ger dig en unik möj­lig­het att få hjälp med din flyg­rädsla i helt rätt miljö.

Gå vår kurs

Läs mer & boka dig till vårens kurs här.

Med hopp om mer flygg­lädje öns­kar jag er en fin dag!
Fly­By­Linda ✈️

Att känna flygglädje!

Är du en av de 80 % som tyc­ker det är obe­hag­ligt att flyga?
För att bli av med din flyg­rädsla måste du visa dig själv att flyg­ning inte är ett hot!

Kog­ni­tiv Bete­en­de­te­rapi, KBT

Den effek­ti­vaste behand­lings­me­to­den vid flyg­rädsla eller flyg­fobi är Kog­ni­tiv Bete­en­de­te­rapi, KBT. 
90 % av de som har behand­lats med hjälp av KBT kla­rar av att flyga utan obe­hag igen.

Expo­nera dig för flygning

Det är också en vik­tigt del i behand­lingen att expo­nera sig för det som gör dig rädd. Genom att få kun­skap om flyg­ning och säker­he­ten run­tom­kring hjäl­per det dig att för­stå din rädsla och lära dig han­tera den.

Unik möj­lig­het

Ett sam­ar­bete mel­lan FlyBy Events, Famil­je­te­ra­peu­terna Syd och erfarna pilo­ter ger dig en unik möj­lig­het att få hjälp med din flyg­rädsla i helt rätt miljö.

Gå vår kurs

Läs mer & boka dig till vårens kurs här.

Med hopp om mer flygg­lädje öns­kar jag er en fin dag!
Fly­By­Linda ✈️

Senaste inläggen

25 juni, 2019
Foto: TT/Johan Nilsson

Är det far­ligt att flyga in i åska?

Åska Åska upp­står nor­malt i en moln­typ som kal­las Cb eller Cumu­lo­nim­bus, en moln­typ som är det mest spek­ta­ku­lära av alla moln­ty­per. Moln­ty­pen bil­das när de så kal­lade ”vac­ker-väder-mol­nen” Cumu­lus, växer uppåt. Det vi då ofta oroar oss för är blixt­ned­sla­gen som bil­das i Cb-mol­nen genom att en elekt­risk urladd­ning sker mel­lan mol­nets under­sida och mar­ken. På jord­klo­tet pågår det cirka 2 000 åskvä­der hela tiden och hund­ra­tals blixt­ned­slag sker varje sekund.  I ett Cb upp­står ofta neder­börd av en kraf­tig skur­ka­rak­tär. Dvs en plöts­lig bör­jan och ett plöts­ligt slut och en neder­börd som är myc­ket häf­ti­gare än van­lig neder­börd. […]
29 maj, 2019

Tur­bu­lens

Vi är på väg in i ett tur­bu­lent område! När flyg­pla­net ska­kar, fas­ten-seat-belt-skyl­tarna tänds och flyg­kap­te­nen ber alla pas­sa­ge­rare att sätta sig på sina plat­ser och spänna fast sina säker­hets­bäl­ten. Han säger ”vi är på väg in i ett tur­bu­lent område”.  Vad menas och vad är egent­li­gen turbulens? Det som upp­levs och benämns som tur­bu­lens kan delas in i två kate­go­rier, skak­ningar som känns som vib­ra­tio­ner och ver­ti­kala häv­ningar och sjunkningar. Tur­bu­lens kan kal­las ”en oord­nad luft­rö­relse” eller ”luft­gro­par” som vi ibland kal­lar det fast några sådana egent­li­gen inte finns. Skak­ningar som känns som om man åker på ett tvätt­bräde, […]
13 maj, 2019
Samarbete kommunikation

Sam­ar­bete och kommunikation

Sam­ar­bete och kommunikation När ett sam­ar­bete ska fun­gera effek­tivt kan sät­tet man kom­mu­ni­ce­rar på med andra per­so­ner vara en väl­digt avgö­rande fak­tor. För att klart och tyd­ligt för­medla och ta emot infor­ma­tion och sam­ti­digt mini­mera miss­för­stånd i ett sam­ar­bete finns det några rikt­lin­jer man kan för­söka för­hålla sig till. Effek­tivt sam­ar­bete mins­kar betyd­ligt ris­kerna för fel som hade kun­nat undvikas. Inom fly­get sker all kom­mu­ni­ka­tion på ett sätt som gör att miss­tag med all­var­liga kon­se­kven­ser som följd kan und­vi­kas så långt det är möj­ligt.  De rikt­lin­jer man för­hål­ler sig inom fly­get är: Att man är tyd­lig t.ex. genom att man använ­der […]