Boosta ditt ledar­skap på ett unikt sätt!

För att klara dagens utma­ningar krävs det att vi stän­digt trä­nar vårt chef- och ledar­skap. Tack vare ett sam­ar­bete mel­lan Hove­man Ledar­ut­veck­ling (LMI) och FlyBy Events kan vi nu erbjuda ett nytt och unikt kon­cept för din ledarutveckling.

 

 

Vi lär av flyget

Hur väl fun­ge­rar du i kris­si­tu­a­tio­ner när beslut behö­ver tas på stå­ende fot? Hur går sam­ar­be­tet när stress­fak­torn är hög? Lär känna dina styr­kor och för­bätt­rings­om­rå­den. Få insik­ter om, hur för­må­gan att sam­verka, påver­kar hel­he­ten och resul­ta­tet. Utmana dig själv! Väx som ledare! Få en kick till att han­tera kom­mande utmaningar!

För att spetsa chefs­trä­ningen använ­der vi flyg­li­vet som inspi­ra­tion — för är det något ställe där det gäl­ler att vi gör rätt saker så är det där. Där kan det handla om liv och död. Före­tags­li­vet är säl­lan lika dra­ma­tiskt, men i en värld där både krav och has­tig­het ökar, tillåts inte allt för myc­ket avvi­kel­ser och det krävs att du som chef och ledare är i stän­dig ”match­dräkt”.

Ledar­ut­veck­ling — här och nu!

Under kurs­da­gen job­bar vi med vik­ten av tyd­liga mål, roll­för­del­ning, besluts­fat­tande, kom­mu­ni­ka­tion och ansvars­ta­gande. Både i teori och prak­tik. Du får bland annat träna din kom­mu­ni­ka­tion och ditt chef­skap i flyg­si­mu­la­torn och i andra spän­nande, utveck­lande övningar. Kliv in i simu­la­torn, och upp­lev en värld där kom­mu­ni­ka­tion och bra ledar­skap är ett måste.

Trä­ningen sker hos FlyBy Events på Sturup flyg­plats och du får till­träde till stäl­len och upp­le­vel­ser som väl­digt få har en chans att få komma i kon­takt med. Mil­jön i sig är myc­ket inspi­re­rande och du får en hel­dag som du kom­mer att min­nas länge.

Mer infor­ma­tion om anmä­lan, kurs­da­tum, pri­ser och dina kap­te­ner ombord, hit­tar du här.

Ledar­skap

Leda­ren styr och ska­par enga­ge­mang och moti­va­tion hos sina med­ar­be­tare med sitt eget bete­ende och sitt eget sätt att kom­mu­ni­cera. Leda­rens per­son­liga egen­ska­per, för­måga att kom­mu­ni­cera och moti­vera samt ge feed­back är vik­tiga fak­to­rer för att nå fram­gång i ledar­ska­pet. Ditt ledar­skap for­mas i dina rela­tio­ner till, fram­för allt dina medarbetare.

Väl­kom­men till en dag som kom­mer att utveckla dig inom per­son­lig kom­mu­ni­ka­tion och ledarskap.

Väl mött & ta hand om er!
hälsar
Fly­By­Linda✈️

 

 

Boosta ditt ledar­skap på ett unikt sätt!

För att klara dagens utma­ningar krävs det att vi stän­digt trä­nar vårt chef- och ledar­skap. Tack vare ett sam­ar­bete mel­lan Hove­man Ledar­ut­veck­ling (LMI) och FlyBy Events kan vi nu erbjuda ett nytt och unikt kon­cept för din ledarutveckling.

 

 

Vi lär av flyget

Hur väl fun­ge­rar du i kris­si­tu­a­tio­ner när beslut behö­ver tas på stå­ende fot? Hur går sam­ar­be­tet när stress­fak­torn är hög? Lär känna dina styr­kor och för­bätt­rings­om­rå­den. Få insik­ter om, hur för­må­gan att sam­verka, påver­kar hel­he­ten och resul­ta­tet. Utmana dig själv! Väx som ledare! Få en kick till att han­tera kom­mande utmaningar!

För att spetsa chefs­trä­ningen använ­der vi flyg­li­vet som inspi­ra­tion — för är det något ställe där det gäl­ler att vi gör rätt saker så är det där. Där kan det handla om liv och död. Före­tags­li­vet är säl­lan lika dra­ma­tiskt, men i en värld där både krav och has­tig­het ökar, tillåts inte allt för myc­ket avvi­kel­ser och det krävs att du som chef och ledare är i stän­dig ”match­dräkt”.

Ledar­ut­veck­ling — här och nu!

Under kurs­da­gen job­bar vi med vik­ten av tyd­liga mål, roll­för­del­ning, besluts­fat­tande, kom­mu­ni­ka­tion och ansvars­ta­gande. Både i teori och prak­tik. Du får bland annat träna din kom­mu­ni­ka­tion och ditt chef­skap i flyg­si­mu­la­torn och i andra spän­nande, utveck­lande övningar. Kliv in i simu­la­torn, och upp­lev en värld där kom­mu­ni­ka­tion och bra ledar­skap är ett måste.

Trä­ningen sker hos FlyBy Events på Sturup flyg­plats och du får till­träde till stäl­len och upp­le­vel­ser som väl­digt få har en chans att få komma i kon­takt med. Mil­jön i sig är myc­ket inspi­re­rande och du får en hel­dag som du kom­mer att min­nas länge.

Mer infor­ma­tion om anmä­lan, kurs­da­tum, pri­ser och dina kap­te­ner ombord, hit­tar du här.

Ledar­skap

Leda­ren styr och ska­par enga­ge­mang och moti­va­tion hos sina med­ar­be­tare med sitt eget bete­ende och sitt eget sätt att kom­mu­ni­cera. Leda­rens per­son­liga egen­ska­per, för­måga att kom­mu­ni­cera och moti­vera samt ge feed­back är vik­tiga fak­to­rer för att nå fram­gång i ledar­ska­pet. Ditt ledar­skap for­mas i dina rela­tio­ner till, fram­för allt dina medarbetare.

Väl­kom­men till en dag som kom­mer att utveckla dig inom per­son­lig kom­mu­ni­ka­tion och ledarskap.

Väl mött & ta hand om er!
hälsar
Fly­By­Linda✈️

 

 

Senaste inläggen

25 juni, 2019
Foto: TT/Johan Nilsson

Är det far­ligt att flyga in i åska?

Åska Åska upp­står nor­malt i en moln­typ som kal­las Cb eller Cumu­lo­nim­bus, en moln­typ som är det mest spek­ta­ku­lära av alla moln­ty­per. Moln­ty­pen bil­das när de så kal­lade ”vac­ker-väder-mol­nen” Cumu­lus, växer uppåt. Det vi då ofta oroar oss för är blixt­ned­sla­gen som bil­das i Cb-mol­nen genom att en elekt­risk urladd­ning sker mel­lan mol­nets under­sida och mar­ken. På jord­klo­tet pågår det cirka 2 000 åskvä­der hela tiden och hund­ra­tals blixt­ned­slag sker varje sekund.  I ett Cb upp­står ofta neder­börd av en kraf­tig skur­ka­rak­tär. Dvs en plöts­lig bör­jan och ett plöts­ligt slut och en neder­börd som är myc­ket häf­ti­gare än van­lig neder­börd. […]
29 maj, 2019

Tur­bu­lens

Vi är på väg in i ett tur­bu­lent område! När flyg­pla­net ska­kar, fas­ten-seat-belt-skyl­tarna tänds och flyg­kap­te­nen ber alla pas­sa­ge­rare att sätta sig på sina plat­ser och spänna fast sina säker­hets­bäl­ten. Han säger ”vi är på väg in i ett tur­bu­lent område”.  Vad menas och vad är egent­li­gen turbulens? Det som upp­levs och benämns som tur­bu­lens kan delas in i två kate­go­rier, skak­ningar som känns som vib­ra­tio­ner och ver­ti­kala häv­ningar och sjunkningar. Tur­bu­lens kan kal­las ”en oord­nad luft­rö­relse” eller ”luft­gro­par” som vi ibland kal­lar det fast några sådana egent­li­gen inte finns. Skak­ningar som känns som om man åker på ett tvätt­bräde, […]
13 maj, 2019
Samarbete kommunikation

Sam­ar­bete och kommunikation

Sam­ar­bete och kommunikation När ett sam­ar­bete ska fun­gera effek­tivt kan sät­tet man kom­mu­ni­ce­rar på med andra per­so­ner vara en väl­digt avgö­rande fak­tor. För att klart och tyd­ligt för­medla och ta emot infor­ma­tion och sam­ti­digt mini­mera miss­för­stånd i ett sam­ar­bete finns det några rikt­lin­jer man kan för­söka för­hålla sig till. Effek­tivt sam­ar­bete mins­kar betyd­ligt ris­kerna för fel som hade kun­nat undvikas. Inom fly­get sker all kom­mu­ni­ka­tion på ett sätt som gör att miss­tag med all­var­liga kon­se­kven­ser som följd kan und­vi­kas så långt det är möj­ligt.  De rikt­lin­jer man för­hål­ler sig inom fly­get är: Att man är tyd­lig t.ex. genom att man använ­der […]