Sam­ar­bete och kommunikation

Sam­ar­bete och kommunikation

När ett sam­ar­bete ska fun­gera effek­tivt kan sät­tet man kom­mu­ni­ce­rar på med andra per­so­ner vara en väl­digt avgö­rande fak­tor. För att klart och tyd­ligt för­medla och ta emot infor­ma­tion och sam­ti­digt mini­mera miss­för­stånd i ett sam­ar­bete finns det några rikt­lin­jer man kan för­söka för­hålla sig till. Effek­tivt sam­ar­bete mins­kar betyd­ligt ris­kerna för fel som hade kun­nat undvikas.

Samarbete kommunikation

Inom fly­get sker all kom­mu­ni­ka­tion på ett sätt som gör att miss­tag med all­var­liga kon­se­kven­ser som följd kan und­vi­kas så långt det är möj­ligt. 

De rikt­lin­jer man för­hål­ler sig inom fly­get är:

  • Att man är tyd­lig t.ex. genom att man använ­der tyd­liga och enkla ord i sin kommunikation
  • Att man är kort i sin kom­mu­ni­ka­tion och und­vi­ker långa utlägg­ningar 
  • Att man använ­der en struk­tur i sin kom­mu­ni­ka­tion, gärna känd sedan tidigare

Två exem­pel:

Säg all­tid tyd­ligt vad det är du vill ska hända här­näst. På detta sätt klar­gör du för din omgiv­ning vad som bör göras och ger sam­ti­digt en bild av vad du för­vän­tar dig och vad andra kan för­vänta sig ska hända.

Säg all­tid vad det är du tän­ker att göra. När ni är flera per­so­ner som ska sam­ar­beta är det väl­digt fru­stre­rande att plöts­ligt se att det hän­der en massa saker som man inte var för­be­redd på. Detta ska­par en osä­ker­het som så enkelt kan und­vi­kas genom tyd­lig kommunikation.

Nu är det ju dock så att sam­ar­bete inte bara har för­de­lar utan kan även nack­de­lar. Ofta är det t.ex. otyd­ligt vem som har det yttersta ansva­ret när flera per­so­ner arbe­tar till­sammmans. Det är alltså oer­hört vik­tigt att göra klart vem som denna roll innan sam­ar­be­tet påbör­jas. Man kan ju som bekant inte ha delat ansvar.

Det är också så att om ni är flera i en grupp som ska sam­ar­beta bör ni vara upp­märk­samma på vilka beslut ni tar när det finns flera alter­na­tiv att välja på. Det visar sig näm­li­gen att per­so­ner i en grupp ibland fat­tar beslut som inne­bär större ris­ker än vad enskilda per­so­ner i grup­pen skulle ha tagit på egen hand. Ett gott råd kan där­för vara att välja det minst risk­fyllda alter­na­ti­vet när man som grupp tve­kar om hur en situ­a­tion ska lösas.

Det kan kanske kän­nas kons­tigt att kom­mu­ni­cera och sam­ar­beta på detta 
”for­mella” sätt i det dag­liga arbe­tet, för­u­tom inom fly­get för­stås. Men tänk
till­baka på sam­ar­be­ten där du ingått. Hade någon av de even­tu­ella miss­tag ni gjorde kun­nat und­vi­kas om ni hade varit tyd­li­gare i er kom­mu­ni­ka­tion? Om du inte kän­ner igen någon sådan situ­a­tion är du unik och det är bara att gratulera.

Vill du veta mer om hur vi tän­ker kring sam­ar­bete och kom­mu­ni­ka­tion inom fly­get och hur vi för över det på andra bran­scher, kon­takta oss på info@flyby.se.

Flight Insight är ett inspi­ra­tions­före­drag där ni får en första insikt av hur ni kan stärka tea­met genom att lära av fly­get. Läs mer om Flight Insight.

Öns­kar er en fin dag!
FlyByLinda

Sam­ar­bete och kommunikation

När ett sam­ar­bete ska fun­gera effek­tivt kan sät­tet man kom­mu­ni­ce­rar på med andra per­so­ner vara en väl­digt avgö­rande fak­tor. För att klart och tyd­ligt för­medla och ta emot infor­ma­tion och sam­ti­digt mini­mera miss­för­stånd i ett sam­ar­bete finns det några rikt­lin­jer man kan för­söka för­hålla sig till. Effek­tivt sam­ar­bete mins­kar betyd­ligt ris­kerna för fel som hade kun­nat undvikas.

Samarbete kommunikation

Inom fly­get sker all kom­mu­ni­ka­tion på ett sätt som gör att miss­tag med all­var­liga kon­se­kven­ser som följd kan und­vi­kas så långt det är möj­ligt. 

De rikt­lin­jer man för­hål­ler sig inom fly­get är:

  • Att man är tyd­lig t.ex. genom att man använ­der tyd­liga och enkla ord i sin kommunikation
  • Att man är kort i sin kom­mu­ni­ka­tion och und­vi­ker långa utlägg­ningar 
  • Att man använ­der en struk­tur i sin kom­mu­ni­ka­tion, gärna känd sedan tidigare

Två exem­pel:

Säg all­tid tyd­ligt vad det är du vill ska hända här­näst. På detta sätt klar­gör du för din omgiv­ning vad som bör göras och ger sam­ti­digt en bild av vad du för­vän­tar dig och vad andra kan för­vänta sig ska hända.

Säg all­tid vad det är du tän­ker att göra. När ni är flera per­so­ner som ska sam­ar­beta är det väl­digt fru­stre­rande att plöts­ligt se att det hän­der en massa saker som man inte var för­be­redd på. Detta ska­par en osä­ker­het som så enkelt kan und­vi­kas genom tyd­lig kommunikation.

Nu är det ju dock så att sam­ar­bete inte bara har för­de­lar utan kan även nack­de­lar. Ofta är det t.ex. otyd­ligt vem som har det yttersta ansva­ret när flera per­so­ner arbe­tar till­sammmans. Det är alltså oer­hört vik­tigt att göra klart vem som denna roll innan sam­ar­be­tet påbör­jas. Man kan ju som bekant inte ha delat ansvar.

Det är också så att om ni är flera i en grupp som ska sam­ar­beta bör ni vara upp­märk­samma på vilka beslut ni tar när det finns flera alter­na­tiv att välja på. Det visar sig näm­li­gen att per­so­ner i en grupp ibland fat­tar beslut som inne­bär större ris­ker än vad enskilda per­so­ner i grup­pen skulle ha tagit på egen hand. Ett gott råd kan där­för vara att välja det minst risk­fyllda alter­na­ti­vet när man som grupp tve­kar om hur en situ­a­tion ska lösas.

Det kan kanske kän­nas kons­tigt att kom­mu­ni­cera och sam­ar­beta på detta 
”for­mella” sätt i det dag­liga arbe­tet, för­u­tom inom fly­get för­stås. Men tänk
till­baka på sam­ar­be­ten där du ingått. Hade någon av de even­tu­ella miss­tag ni gjorde kun­nat und­vi­kas om ni hade varit tyd­li­gare i er kom­mu­ni­ka­tion? Om du inte kän­ner igen någon sådan situ­a­tion är du unik och det är bara att gratulera.

Vill du veta mer om hur vi tän­ker kring sam­ar­bete och kom­mu­ni­ka­tion inom fly­get och hur vi för över det på andra bran­scher, kon­takta oss på info@flyby.se.

Flight Insight är ett inspi­ra­tions­före­drag där ni får en första insikt av hur ni kan stärka tea­met genom att lära av fly­get. Läs mer om Flight Insight.

Öns­kar er en fin dag!
FlyByLinda

Senaste inläggen

25 juni, 2019
Foto: TT/Johan Nilsson

Är det far­ligt att flyga in i åska?

Åska Åska upp­står nor­malt i en moln­typ som kal­las Cb eller Cumu­lo­nim­bus, en moln­typ som är det mest spek­ta­ku­lära av alla moln­ty­per. Moln­ty­pen bil­das när de så kal­lade ”vac­ker-väder-mol­nen” Cumu­lus, växer uppåt. Det vi då ofta oroar oss för är blixt­ned­sla­gen som bil­das i Cb-mol­nen genom att en elekt­risk urladd­ning sker mel­lan mol­nets under­sida och mar­ken. På jord­klo­tet pågår det cirka 2 000 åskvä­der hela tiden och hund­ra­tals blixt­ned­slag sker varje sekund.  I ett Cb upp­står ofta neder­börd av en kraf­tig skur­ka­rak­tär. Dvs en plöts­lig bör­jan och ett plöts­ligt slut och en neder­börd som är myc­ket häf­ti­gare än van­lig neder­börd. […]
29 maj, 2019

Tur­bu­lens

Vi är på väg in i ett tur­bu­lent område! När flyg­pla­net ska­kar, fas­ten-seat-belt-skyl­tarna tänds och flyg­kap­te­nen ber alla pas­sa­ge­rare att sätta sig på sina plat­ser och spänna fast sina säker­hets­bäl­ten. Han säger ”vi är på väg in i ett tur­bu­lent område”.  Vad menas och vad är egent­li­gen turbulens? Det som upp­levs och benämns som tur­bu­lens kan delas in i två kate­go­rier, skak­ningar som känns som vib­ra­tio­ner och ver­ti­kala häv­ningar och sjunkningar. Tur­bu­lens kan kal­las ”en oord­nad luft­rö­relse” eller ”luft­gro­par” som vi ibland kal­lar det fast några sådana egent­li­gen inte finns. Skak­ningar som känns som om man åker på ett tvätt­bräde, […]
13 maj, 2019
Samarbete kommunikation

Sam­ar­bete och kommunikation

Sam­ar­bete och kommunikation När ett sam­ar­bete ska fun­gera effek­tivt kan sät­tet man kom­mu­ni­ce­rar på med andra per­so­ner vara en väl­digt avgö­rande fak­tor. För att klart och tyd­ligt för­medla och ta emot infor­ma­tion och sam­ti­digt mini­mera miss­för­stånd i ett sam­ar­bete finns det några rikt­lin­jer man kan för­söka för­hålla sig till. Effek­tivt sam­ar­bete mins­kar betyd­ligt ris­kerna för fel som hade kun­nat undvikas. Inom fly­get sker all kom­mu­ni­ka­tion på ett sätt som gör att miss­tag med all­var­liga kon­se­kven­ser som följd kan und­vi­kas så långt det är möj­ligt.  De rikt­lin­jer man för­hål­ler sig inom fly­get är: Att man är tyd­lig t.ex. genom att man använ­der […]