Vi är på väg in i ett tur­bu­lent område!

När flyg­pla­net ska­kar, fas­ten-seat-belt-skyl­tarna tänds och flyg­kap­te­nen ber alla pas­sa­ge­rare att sätta sig på sina plat­ser och spänna fast sina säker­hets­bäl­ten. Han säger ”vi är på väg in i ett tur­bu­lent område”. 

Vad menas och vad är egent­li­gen turbulens?

Det som upp­levs och benämns som tur­bu­lens kan delas in i två kate­go­rier, skak­ningar som känns som vib­ra­tio­ner och ver­ti­kala häv­ningar och sjunkningar.

Tur­bu­lens kan kal­las ”en oord­nad luft­rö­relse” eller ”luft­gro­par” som vi ibland kal­lar det fast några sådana egent­li­gen inte finns. Skak­ningar som känns som om man åker på ett tvätt­bräde, inne­bär ingen egent­lig flyg­sä­ker­hets­risk men kan kän­nas väl­digt obe­hag­lig så klart. 

Om det blå­ser myc­ket kan luf­tens frik­tion mot marky­tan göra att luft­ström­men störs med tur­bu­lens som följd. Detta känns oftast i sam­band med start och land­ning. På högre höjd kan även tur­bu­lens t.ex. upp­stå i gräns­skik­tet mel­lan olika luft­ström­mar, där en luft­ström blå­ser i en rikt­ning och en annan luft­ström blå­ser i en annan rikt­ning. Dvs. man pas­se­rar genom en plöts­lig vind­rikt­ning eller vind­skjuv­ning. 

Väder­för­hål­lan­den som för­or­sa­kar stora ver­ti­kal­rö­rel­ser i luft­rum­met ökar oftast i inten­si­tet ju när­mare ekva­torn man flyger.

Luf­ten där flyg­pla­net fär­das kan lik­nas vid ett hav. Pre­cis som havet har något i form av vat­ten som rör sig upp och ner, har luf­ten ström­mar som rör sig åt olika håll och där­med också påver­kar flyg­pla­net. 

Då flyg­pla­nen är utrus­tade med en väder­ra­dar och pilo­terna är trä­nade för att und­vika hård tur­bu­lens är san­no­lik­he­ten att stöta på en hård vari­ant väl­digt liten. Tur­bu­lens upp­levs som kraf­tiga stö­tar i kabi­nen. De kan ibland kän­nas som att flyg­pla­net fal­ler ner från him­len och fångas upp igen. Men vid varje nedåt­gå­ende gupp kom­mer det också ett upp­åt­gå­ende gupp, pre­cis som på havet. Den van­liga miss­upp­fatt­ningen att flyg­pla­net tap­par höjd byg­ger alltså på att gup­pet känns mer vid ned- än uppgång.

Ska man då bli rädd?

De flesta olyc­korna orsa­kade av tur­bu­lens drab­bar kabin­per­so­na­len, som ju ofta är de som inte har bälte på sig. Att respek­tera fas­ten-seat-belt-skyl­tarna och ha bäl­tet på är där­för ett ganska säkert sätt att slippa bli ska­dad om tur­bu­len­sen upp­står. Och det är vik­tigt att inte bara sätta på sig bäl­tet utan spänna fast det ordent­ligt över höfterna.

Det kan kanske kän­nas som att flyg­pla­net skulle gå sön­der när tur­bu­len­sen är svår men flyg­plan är byggda för att klara myc­ket mer än så. Blir det ändå ska­kigt för­kla­rar en bra pilot vad som hän­der – till exem­pel att ving­arna ska röra sig, för att minska skak­ning­arna. Nor­malt är att ving­arna och ving­bal­ken är byggda för att kunna röra sig mer än 2–3 meter i höjd­led utan någon som helt fara för flyg­pla­net. Flyg­plan är byggda för att tåla betyd­ligt star­kare tur­bu­lens än den som kan upp­stå under så kal­lade extrema tur­bu­lens­för­hål­lan­den och är inte i någon fara.

Inför och under varje flyg­ning kon­trol­le­rar pilo­terna väder­si­tu­a­tio­nen och föl­jer med hjälp av egen väder­ra­dar upp väder­för­änd­ringar och väl­jer flyg­väg med hän­syn till denna väderin­for­ma­tion. 

Osyn­liga vågor

Sam­man­fatt­nings­vis kan man säga att tur­bu­lens upp­levs som obe­hag­ligt men för­or­sa­kar myc­ket säl­lan några olyc­kor. Så länge du sit­ter fast­spänd så har du inget att oroa dig för.

Tur­bu­lens är alltså inget annat än osyn­liga vågor i det osyn­liga havet av luft som flyg­pla­net fär­das i.

Tyc­ker du att det är obe­hag­ligt med tur­bu­lens? Så obe­hag­ligt så att det hind­rar dig att flyga eller att du måste ta till säker­hets­åt­gär­der för att kunna flyga?

Vi hjäl­per dig gärna. Läs mer om hur vi job­bar med flyg­rädsla här, och ring oss sedan så får vi prata om just dig och din rädsla.

Njut av att flyga!
FlyByLinda

Vi är på väg in i ett tur­bu­lent område!

När flyg­pla­net ska­kar, fas­ten-seat-belt-skyl­tarna tänds och flyg­kap­te­nen ber alla pas­sa­ge­rare att sätta sig på sina plat­ser och spänna fast sina säker­hets­bäl­ten. Han säger ”vi är på väg in i ett tur­bu­lent område”. 

Vad menas och vad är egent­li­gen turbulens?

Det som upp­levs och benämns som tur­bu­lens kan delas in i två kate­go­rier, skak­ningar som känns som vib­ra­tio­ner och ver­ti­kala häv­ningar och sjunkningar.

Tur­bu­lens kan kal­las ”en oord­nad luft­rö­relse” eller ”luft­gro­par” som vi ibland kal­lar det fast några sådana egent­li­gen inte finns. Skak­ningar som känns som om man åker på ett tvätt­bräde, inne­bär ingen egent­lig flyg­sä­ker­hets­risk men kan kän­nas väl­digt obe­hag­lig så klart. 

Om det blå­ser myc­ket kan luf­tens frik­tion mot marky­tan göra att luft­ström­men störs med tur­bu­lens som följd. Detta känns oftast i sam­band med start och land­ning. På högre höjd kan även tur­bu­lens t.ex. upp­stå i gräns­skik­tet mel­lan olika luft­ström­mar, där en luft­ström blå­ser i en rikt­ning och en annan luft­ström blå­ser i en annan rikt­ning. Dvs. man pas­se­rar genom en plöts­lig vind­rikt­ning eller vind­skjuv­ning. 

Väder­för­hål­lan­den som för­or­sa­kar stora ver­ti­kal­rö­rel­ser i luft­rum­met ökar oftast i inten­si­tet ju när­mare ekva­torn man flyger.

Luf­ten där flyg­pla­net fär­das kan lik­nas vid ett hav. Pre­cis som havet har något i form av vat­ten som rör sig upp och ner, har luf­ten ström­mar som rör sig åt olika håll och där­med också påver­kar flyg­pla­net. 

Då flyg­pla­nen är utrus­tade med en väder­ra­dar och pilo­terna är trä­nade för att und­vika hård tur­bu­lens är san­no­lik­he­ten att stöta på en hård vari­ant väl­digt liten. Tur­bu­lens upp­levs som kraf­tiga stö­tar i kabi­nen. De kan ibland kän­nas som att flyg­pla­net fal­ler ner från him­len och fångas upp igen. Men vid varje nedåt­gå­ende gupp kom­mer det också ett upp­åt­gå­ende gupp, pre­cis som på havet. Den van­liga miss­upp­fatt­ningen att flyg­pla­net tap­par höjd byg­ger alltså på att gup­pet känns mer vid ned- än uppgång.

Ska man då bli rädd?

De flesta olyc­korna orsa­kade av tur­bu­lens drab­bar kabin­per­so­na­len, som ju ofta är de som inte har bälte på sig. Att respek­tera fas­ten-seat-belt-skyl­tarna och ha bäl­tet på är där­för ett ganska säkert sätt att slippa bli ska­dad om tur­bu­len­sen upp­står. Och det är vik­tigt att inte bara sätta på sig bäl­tet utan spänna fast det ordent­ligt över höfterna.

Det kan kanske kän­nas som att flyg­pla­net skulle gå sön­der när tur­bu­len­sen är svår men flyg­plan är byggda för att klara myc­ket mer än så. Blir det ändå ska­kigt för­kla­rar en bra pilot vad som hän­der – till exem­pel att ving­arna ska röra sig, för att minska skak­ning­arna. Nor­malt är att ving­arna och ving­bal­ken är byggda för att kunna röra sig mer än 2–3 meter i höjd­led utan någon som helt fara för flyg­pla­net. Flyg­plan är byggda för att tåla betyd­ligt star­kare tur­bu­lens än den som kan upp­stå under så kal­lade extrema tur­bu­lens­för­hål­lan­den och är inte i någon fara.

Inför och under varje flyg­ning kon­trol­le­rar pilo­terna väder­si­tu­a­tio­nen och föl­jer med hjälp av egen väder­ra­dar upp väder­för­änd­ringar och väl­jer flyg­väg med hän­syn till denna väderin­for­ma­tion. 

Osyn­liga vågor

Sam­man­fatt­nings­vis kan man säga att tur­bu­lens upp­levs som obe­hag­ligt men för­or­sa­kar myc­ket säl­lan några olyc­kor. Så länge du sit­ter fast­spänd så har du inget att oroa dig för.

Tur­bu­lens är alltså inget annat än osyn­liga vågor i det osyn­liga havet av luft som flyg­pla­net fär­das i.

Tyc­ker du att det är obe­hag­ligt med tur­bu­lens? Så obe­hag­ligt så att det hind­rar dig att flyga eller att du måste ta till säker­hets­åt­gär­der för att kunna flyga?

Vi hjäl­per dig gärna. Läs mer om hur vi job­bar med flyg­rädsla här, och ring oss sedan så får vi prata om just dig och din rädsla.

Njut av att flyga!
FlyByLinda

Senaste inläggen

25 juni, 2019
Foto: TT/Johan Nilsson

Är det far­ligt att flyga in i åska?

Åska Åska upp­står nor­malt i en moln­typ som kal­las Cb eller Cumu­lo­nim­bus, en moln­typ som är det mest spek­ta­ku­lära av alla moln­ty­per. Moln­ty­pen bil­das när de så kal­lade ”vac­ker-väder-mol­nen” Cumu­lus, växer uppåt. Det vi då ofta oroar oss för är blixt­ned­sla­gen som bil­das i Cb-mol­nen genom att en elekt­risk urladd­ning sker mel­lan mol­nets under­sida och mar­ken. På jord­klo­tet pågår det cirka 2 000 åskvä­der hela tiden och hund­ra­tals blixt­ned­slag sker varje sekund.  I ett Cb upp­står ofta neder­börd av en kraf­tig skur­ka­rak­tär. Dvs en plöts­lig bör­jan och ett plöts­ligt slut och en neder­börd som är myc­ket häf­ti­gare än van­lig neder­börd. […]
29 maj, 2019

Tur­bu­lens

Vi är på väg in i ett tur­bu­lent område! När flyg­pla­net ska­kar, fas­ten-seat-belt-skyl­tarna tänds och flyg­kap­te­nen ber alla pas­sa­ge­rare att sätta sig på sina plat­ser och spänna fast sina säker­hets­bäl­ten. Han säger ”vi är på väg in i ett tur­bu­lent område”.  Vad menas och vad är egent­li­gen turbulens? Det som upp­levs och benämns som tur­bu­lens kan delas in i två kate­go­rier, skak­ningar som känns som vib­ra­tio­ner och ver­ti­kala häv­ningar och sjunkningar. Tur­bu­lens kan kal­las ”en oord­nad luft­rö­relse” eller ”luft­gro­par” som vi ibland kal­lar det fast några sådana egent­li­gen inte finns. Skak­ningar som känns som om man åker på ett tvätt­bräde, […]
13 maj, 2019
Samarbete kommunikation

Sam­ar­bete och kommunikation

Sam­ar­bete och kommunikation När ett sam­ar­bete ska fun­gera effek­tivt kan sät­tet man kom­mu­ni­ce­rar på med andra per­so­ner vara en väl­digt avgö­rande fak­tor. För att klart och tyd­ligt för­medla och ta emot infor­ma­tion och sam­ti­digt mini­mera miss­för­stånd i ett sam­ar­bete finns det några rikt­lin­jer man kan för­söka för­hålla sig till. Effek­tivt sam­ar­bete mins­kar betyd­ligt ris­kerna för fel som hade kun­nat undvikas. Inom fly­get sker all kom­mu­ni­ka­tion på ett sätt som gör att miss­tag med all­var­liga kon­se­kven­ser som följd kan und­vi­kas så långt det är möj­ligt.  De rikt­lin­jer man för­hål­ler sig inom fly­get är: Att man är tyd­lig t.ex. genom att man använ­der […]